Navodnjavnje u plastnicima i ostalim zaštićenim prostorima

plastenici

Podizanjem plastenika gajene biljke su stavljene u takve uslove da njihov opstanak i količina biomase ili plodova koje će dati zavisi isključivo od čoveka tj. proizvođača. Zbog toga pitanju navodnjavanja biljaka u objektima zaštićenog prostora treba posvetiti posebnu pažnju. Da bi smo navodnjavali pravilno moramo znati neke osnovne pokazatelje kako u pogledu kvaliteta i osobina zemljišta tako i zahteva koje pojedine biljne vrste imaju prema vodi. Zahtevi za vodom kod svih vrsta zavise i od faze razvića kao i od temperature i vlažnosti zemljišta i vazduha u plastenicima tj staklenicima odnosno spoljašnjoj sredini. Navodnjavanje se najčešće obavlja pomoću sistema traka odnosno creva koje se popularno zove i sistem „kap po kap“, ili „drip irigacija“. Kod nekih biljnih vrsta navodnjavanje se obavlja sistemom orošivača ili rasprskivača poznatog i po imenu „veštačka kiša“. Najzastupljeniji sistem navodnjavanja u plastenicima je trakama. U trakama mogu biti celom dužinom postavljeni trakasti lavirint sa otvorom i to je najednostavniji i najjeftiniji sistem traka ali mogu biti na otvorima postavljeni i nešto bolji lavirinti tj čamasti emiteri. Lavirinti služe da se u njima zaustave mehaničke čestice koje mogu da zapuše otvore na trakama. Razlog što su trake najrasprostranjeniji sistem navodnjavanja je svakako cena. Ipak treba reći da su trake jednogodišnje ili eventualno mogu da izdrže i dve pa čak i tri sezone. Trake ne omogućavaju idealnu distribuciju vode svim biljkama, a to je posebno izraženo na većim dužinama i brdovitim terenima.Takođe treba posebno istaći da su trake podložne začepljivanju kapljača. Zbog svega navedenog naša preporuka je da se koriste creva, čijom se primenom ne susrećemo sa napred navedenim problemima. Svakako njihov osnovni nedostatak je dva ili tri puta veće cena u odnosu na trake, ali zašto ne reći da im je ako ne više ono bar toliko i duži vek trajanja. Kroz sistem traka odnosno creva pored vode mogu da se biljkama distribuira i hrana rastvorena u vodi i taj proces se naziva fertiirigacija ili skraćeno fertigacija. Hraniva se mogu rastvarati u posebnim posudama i sistemom venturija da se mešaju sa vodom, mešanje u određenoj koncentraciji sa vodom može biti i dozatronima ili jedinicama za navodnjavanje što je i najsavremeniji način. Pored hraniva kroz sistem mogu da se biljkama doziraju i neki insekticidi kao što su na primer Actara ili Vydate. Emiteri u trakama mogu biti postavljeni na rastojanju od 10 cm,15 cm ,20,30,45 cm i mogu imati različit protok vode: 0,5; 0,65 ;1,0; 1,6; 2,0; 2,2 litara po času.  Zapamtite plastenici su naša budućnost i jako je bitni pristupiti ima na temeljan način.